पिकाची माहिती भरल्या नंतर प्लस(+) बटण दाबावे.

पीक कर्ज नोंदणी अर्ज

कृपया आपले नाव - मध्यनाव - आडनाव प्रविष्ट करा!
कृपया आपले मोबाईल क्रमांक प्रविष्ट करा!
कृपया आपले आधार क्रमांक प्रविष्ट करा!
कृपया आपले पॅनकार्ड क्रमांक प्रविष्ट करा!
कृपया आपला तालुका निवडा!
कृपया आपले गाव निवडा!
कृपया आपल्या गावाशी संलग्न असलेली बँक प्रविष्ट करा!

आपल्या बचत खात्याची माहिती भरा

कृपया बचत खाते ज्या बँकेत आहे त्याचे तालुका निवडा!
कृपया बचत खाते ज्या बँकेत आहे त्याचे नाव प्रविष्ट करा!
कृपया बचत खाते बँकेच्या शाखेचे नाव प्रविष्ट करा!
कृपया बचत खाते ज्या बँकेत आहे त्याचे खाते क्रमांक प्रविष्ट करा!
आपल्याला नवीन कर्जासाठी नोंदणी करायची आहे का? * किंव्हा
आपल्याला सध्याच्या कर्जाचे नुतनीकरण करावयाचे आहे का? *

आपल्या शेत जमिनीची माहिती व लागवड केलेल्या पिकाची माहिती भरा.

पिकाची माहिती भरल्या नंतर प्लस(+) बटण दाबावे.

कृपया शेत ज्या गावात आहे ते गाव निवडा!
कृपया शेत जमिनीचे एकुण क्षेत्र (एकर मध्ये नमुद करावे)!
कृपया लागवड केलेल्या पिकाची माहिती भरा.
कृपया लागवड केलेल्या पिकाची माहिती भरा.
कृपया लागवड केलेल्या पिकाच्या जमिनीचे सर्वे क्रमांक प्रविष्ट करा!
# गाव पिकाचे नाव पिकाचे क्षेत्र (एकर मध्ये) सर्वे क्रमांक क्रिया